Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Activiteiten


foto Najaar 2020
Het project ‘Huiszwaluwen’ op het goede spoor


De partners van het project met als doel het plaatsen van 30 dubbele nestkasten voor huiszwaluwen op de gevel van de vroegere brouwerij ‘de la Marine’ (vandaag ‘Silo’) in Neder-Over-Heembeek, zijn samengekomen om de laatste details te bespreken. De installatie staat gepland voor het voorjaar 2021, in de hoop de kolonie huiszwaluwen die in de CERES maalderij nestelen te kunnen uitbreiden. De partners zijn: Grenzeloze Schelde, Groupe de travail Hirondelles, de boerderij Nos Pilifs, Silo en Acrotechnologie.foto Oktober - december 2020
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


Van oktober tot december nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 2 boottochten (van Brussel stad tot Vilvoorde H/T), een gegidste wandelingen (te voet) in Anderlecht en een ornithologische wandeling in het noorden van Brussel.

Meer weten >


foto September 2020
Het Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Aquiris sluit aan bij ‘Réseau Nature’


Verschillende terreinbezoeken en adviezen geleverd door Natagora, concrete inrichtingen en het tekenen van een charter hebben geleid tot het aansluiten van het RWZI Aquiris(Haren) bij het natuurnetwerk ‘Réseau Nature’.


foto 26 augustus 2020
Presentatie van het project ‘Kanaal, ecologische corridor in hartje Brussel’ aan volksvertegenwoordigers van Groen en Ecolo


Tijdens een wandeling rond het Béco-dok heeft Grenzeloze Schelde de grote lijnen van het project en de rol die het kanaal speelt op ecologisch vlak toegelicht. Natagora, partner van het project, heeft uitleg gegeven over de ontwikkeling van hun natuurnetwerk voor bedrijven ‘Réseau Nature entreprises’ en Canal it up heeft zijn twee toekomstprojecten uit de doeken gehaald: één is gelinkt aan de waterkwaliteit van het kanaal en het ander aan zijn vergroening via drijvende eilandjes in het Béco-dok.


foto Zomer 2020
Greenbizz en de CERIA-campus sluiten aan bij ‘Réseau Nature’


Verschillende terreinbezoeken en adviezen geleverd door Natagora, concrete inrichtingen en het tekenen van een charter hebben geleid tot het aansluiten van Greenbizz en de CERIA-campus bij het natuurnetwerk ‘Réseau Nature’.
Greenbizz (FR) >
CERIA (FR) >foto 24 juli 2020
Natte zone: terreinbezoek in Neder-Over-Heembeek


Een mooie, kleine, natte zone, deels bedekt met riet, bevindt zich op een stockeerterrein van stad Brussel. Ze trekt het hele jaar door tal van vogels aan. Dankzij verschillende uitwisselingen, die geresulteerd hebben in een terreinbezoek met de beheerder van de site, zal deze zone in de toekomst beschermd en opgewaardeerd worden wat haar potentieel op vlak van biodiversiteit, die nu al zeer interessant is, zal verbeteren.
foto 30 juni 2020
Bezoek op het terrein voor het project ‘oeverzwaluwen’


De Haven van Brussel laat de installatie van een vogelnestkast toe voor een 40-tal koppels oeverzwaluwen. Deze zal geplaatst worden tegen het voorjaar 2021 voor de terugkeer van deze trekvogels. Dit bezoek zorgde voor het identificeren van zijn exacte locatie, op de oever van het kanaal stroomafwaarts de Buda brug, in samenwerking met de hoofdrolspelers van dit project: Grenzeloze Schelde, Werkgroep Oeverzwaluwen van Natagora, Nos Pilifs en de Haven van Brussel.


foto 26 juni 2020
Presentatie van de ecologische rol van het kanaal aan de leden van het kabinet van Minister Alain Maron


Tijdens een boottocht met de Waterbus tussen de Bécokaai en Vilvoorde, werd de bijdrage van het kanaal voor de biodiversiteit alsook het project ‘Kanaal, ecologische corridor in het hart van Brussel’ gepresenteerd aan de leden van het kabinet van Minister Alain Maron.

foto Januari 2020
De participatieve tuin van het Collectief van het Rad wordt onderdeel van Réseau Nature


Na een terreinonderzoek door Natagora en de ondertekening van een charter maakt de tuin in het Resedaspark voortaan deel uit van het natuurnetwerk van Natagora. De tuin wordt beheerd door het bewonerscollectief van de wijk Het Rad in Anderlecht. De tuin bestaat onder andere uit een mooie boomgaard met oude fruitvariëteiten, een grasland dat laattijdig gemaaid wordt, een kleine bloemenweide en een composthoop. Allemaal milieus die duidelijk goed zijn voor de biodiversiteit.foto Oktober 2019
Voorstelling van het project aan de Brusselse Havengemeenschap (BHG)


Grenzeloze Schelde en hun partner Natagora (Natuurnetwerk) waren uitgenodigd om tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de BHG te gaan spreken over initiatieven die de biodiversiteit in de kanaalzone bevorderen en over de actoren die deze initiatieven steunen en begeleiden. De BHG brengt bedrijven en ondernemersverenigingen samen die zich in het havengebied bevinden, maar ook andere instellingen en organismen, en grote spelers uit de kanaalzone.
foto 30 oktober 2019
Bezoek rond het thema van de zwaluwen


Samen met enkele ornithologen is een groepje eropuit getrokken om te kijken welke plekken langs het kanaal geschikt zijn om nestkasten te plaatsen voor een kolonie Oeverzwaluwen. De oeverzwaluw broedt immers al meer dan dertig jaar niet meer in het Brussels Gewest. Ook de uitbreidingsmogelijkheden van de Huiszwaluwenkolonie op het gebouw van de CERES-maalderij zijn besprokenfoto Zomer 2019:
Plaatsing van nestkasten voor Gierzwaluwen bij Greenbizz


Greenbizz is, na het ontvangen van tips en advies en na een bezoek ter plaatse van ornithologe Martine Wauters (Werkgroep Zwaluwen, Natagora), begonnen met de plaatsing van twaalf nestkasten voor Gierzwaluwen op zijn gebouwen in de buurt van het Vergotedok. Na een lange trek van duizenden kilometers komen deze vogels elke lente vanuit het zuiden van het Afrikaanse continent naar onze contreien terug.

Zwaluwenblog >


foto Lente en herfst 2019
De CERIA-campus en Aquiris zetten hun woorden in daden om!


Op basis van aanbevelingen van de beheersplannen die door Natagora (Natuurnetwerk) zijn opgesteld en na diverse bezoeken ter plaatse, hebben de CERIA-campus (ten zuiden van Brussel) en Aquiris (waterzuiveringsstation ten noorden van Brussel) initiatieven genomen om de biodiversiteit te bevorderen: er worden zones aangelegd voor bloemrijk grasland en zones waar laattijdig wordt gemaaid, er komen bepaalde aanplantingen,...
foto Zomer 2019:
Laattijdig maaien aan de aftakking van de Zenne (Anderlecht)


Door het laattijdig maaien - na juli - van een grasveld kunnen tal van planten blijven bloeien en bloesemen zodat ze een pak insecten (vlinders, bijen, ...) en zangvogels aantrekken. Op de linkeroever van het bassin van Batelage, ten zuiden van Brussel, was die maaimethode eerder ook al toegepast. Hetzelfde geldt voor de Groene Wandeling die de aftakking van de Zenne volgt, tussen de sluis van Anderlecht en de rivier. Daar werd het laattijdig maaien door Leefmilieu Brussel georganiseerd, als reactie op een voorstel in het kader van het project 'Kanaal, ecologische corridor'.foto Maart 2019:
Plaatsing en inhuldiging van twee informatiepanelen (Anderlecht)


Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen heeft het Bewonerscollectief van 't Rad langs het kanaal en langs de Zenne in aanwezigheid van een groot publiek twee mooie informatiepanelen over biodiversiteit geplaatst en ingehuldigd. De panelen zijn gemaakt in samenwerking met Grenzeloze Schelde.

Paneel ‘Biodiversiteit tussen kanaal en rivier’ >
Paneel ‘Vogels en vissen’ >


foto 2018-2019:
Réseau Nature (Natuurnetwerk): bedrijven en een campus gaan ervoor!


In het kader van het project 'Het kanaal, een ecologische corridor' gingen Coördinatie Zenne en Natagora een aantal bedrijven en instellingen langs het kanaal opzoeken. Natagora had terreinexpertises uitgevoerd en een beheersplan opgesteld. Op basis daarvan hebben twee bedrijven (Greenbizz, Aquiris) en een campus (CERIA) zich ertoe verbonden om een deel van hun terrein zo te beheren en aan te leggen, dat de biodiversiteit er kan toenemen. Daarnaast kwam een ornitholoog tips en advies geven voor het plaatsen van nestkasten op de gebouwen.foto Woensdag 24 oktober 2018:
Uitwisseling van expertise om het ecologisch beheer van de oevers van het kanaal in Brussel
te bevorderen
(enkel in het FR)


Uitnodiging >

Presentaties: Infomap 'Kanaal - ecologische corridor' >

Foto's >

foto Zomer / herfst 2018:
Ontmoetingen op het terrein met diverse bedrijven en gemeenschappen:
Réseau Nature en een gedifferentieerd beheer


Er is bij diverse bedrijven en een hogeschool in de buurt van het kanaal op aangedrongen om een beleid te voeren dat de biodiversiteit bevordert (bloemenweide, beplantingen, nestkastjes, ...). Na een eerste vergadering en een bezoek ter plaatse kon Natagora voor elk van hen een voorstel voor een beheersplan opstellen, met tips om Réseau Nature bij hun beleid te betrekken. Tegelijk is een ornitholoog bereid hen met raad en daad te helpen bij het plaatsen van nestkastjes aan de gebouwen.
De eerste aanpassingen moeten als een duwtje in de rug dienen om de andere bedrijven en gemeenschappen over de streep trekken te en ertoe aan te zetten zich bij deze aanpak aan te sluiten. Wordt vervolgd...

Brief bedrijven >
Info nestkastjes (gierzwaluw) FR >

foto Zomer / herfst 2018:
Het overstort van de Zenne in Anderlecht: informeren, vormen en bevorderen van de biodiversiteit


In het kader van de samenwerking met Het Collectief van 't Rad zijn twee informatiepanelen over biodiversiteit opgesteld en vervaardigd. Voor deze plek, waar geleide wandelingen en animatie worden georganiseerd en waar de Groene Wandeling veel wandelaars trekt, is dit een mooi pluspunt.
Na twee ontmoetingen met Leefmilieu Brussel op het terrein, waarbij werd nagedacht over welke aanpassingen de biodiversiteit langs het overstort ten goede zouden komen, heeft Natagora een beheersplan met verschillende aanbevelingen opgesteld (laattijdig maaien, strijd tegen invasieve soorten, ...).

Paneel ‘Biodiversiteit tussen kanaal en rivier’
Paneel ‘Vogels en vissen’

foto Zomer / herfst 2018:
Plan nestkastjes


We hebben veel met de ornithologen gepraat om tot denkpistes en oplossingen te komen om een aantal vogelsoorten die langs het kanaal te vinden zijn, te beschermen en bevorderen: de Huiszwaluw, de Oeverzwaluw, de Grote gele kwikstaart, de Kievit en de Kleine plevier. Daarna is contact opgenomen met de bedrijven langs het kanaal. Wordt vervolgd...
foto Dinsdag 5 juni 2018:
Locatieonderzoek van het noordelijke deel van het kanaal (mogelijkheden)


Diverse leden van de werkgroep 'kanaal - ecologische corridor' zijn samengekomen om het traject af te leggen van het Becodok naar Vilvoorde: de heenreis gebeurde met de boot, de terugreis op de fiets. Het was hun bedoeling na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor acties en voor aanpassingen aan het gebied om de biodiversiteit langs het kanaal te bevorderen: laattijdig maaien van de hoge oevers, mogelijkheden voor huis- en oeverzwaluwen, interessant braakliggend gebied, ...

Activiteitenverslag (FR) >

Foto's >

Dinsdag 5 juni 2018:
Bijdrage aan het Metropolis-project


Ter gelegenheid van een boottocht van het Beco- naar het Biestebroekdok hebben leden van de Werkgroep 'Kanaal - ecologische corridor' in het kader van het Metropolis-project (in samenwerking met het team van Metrolab / UCLouvain voor stedenbouw en landschap) hun expertise gedeeld over thema's zoals de ecologische rol van het kanaal in Brussel, de aanwezigheid van nestkastjes aan de gebouwen en het gedifferentieerd beheer van private groene ruimtes (van bedrijven en particulieren). Het Metropolis-project wil in de eerste plaats de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen over strategieën en processen om steden die door grote Stadsprojecten worden herbouwd, te laten heropleven.

Foto's >

foto Dinsdag 5 juni 2018:
Didactische steun voor gidsen en liefhebbers om de ecologische functie van het kanaal te bespreken


Er is een geïllustreerde map over verschillende thema's (waterbeheer en -kwaliteit, fauna en flora, ...) opgesteld om gidsen en liefhebbers die in de kanaalzone actief zijn, te helpen om die onderwerpen tijdens hun bezoeken aan te snijden.

Informatiemap >
Dinsdag 5 juni 2018:
Brief aan de scholen om aandacht voor de ecologische corridor te vragen


In de kanaalzone zijn heel wat scholen te vinden. De perfecte gelegenheid dus om die scholen voor te stellen aanpassingen aan hun gebouwen en speelplaatsen aan te brengen die de natuur ten goede komen, en om op die manier de ecologische corridor die het kanaal is, te verstevigen. We hebben de scholen gevraagd om mee te werken aan 'natuur- en biodiversiteit'projecten van verenigingen zoals bijvoorbeeld 'Good Planet'.

Brief voor de scholen (FR) >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Ontdekking van de stad vanaf het water met speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk. Om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht zijn er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en is er tijd voor gezellige gesprekken over dit boeiend thema.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Geleid bezoek 'Het kanaal in Anderlecht, een blauwe en groene corridor die bruist van het leven'


Ter gelegenheid van de Brusselse week van de Natuur, die door Bruxelles Nature werd georganiseerd, waren we uitgenodigd voor een wandeling langs het Batelagedok. De gids liet ons de rijke fauna en flora ontdekken van dit uitgestrekte dok waar watervogels meer dan elders een zekere rust vinden.
foto Zaterdag 28 april 2018:
Vergaderingen voor het Plan voor landschapskwaliteit en het Buda+-project


De Werkgroep 'Kanaal-Ecologische corridor' werd ontvangen in de kantoren van perspective.brussels. We mochten er onze ideeën omtrent biodiversiteit en natuur uiteenzetten om zo de denkpistes rond het Beeldkwaliteitsplan voor de kanaalzone van nieuwe inspiratie te voorzien. Ook vonden er vergaderingen en uitwisselingen plaats met een stedenbouwkundig bureau dat het project Buda + leidt. Dit project focust op het deel van het kanaal ten noorden van Brussel en wil er de natuur terug laten opleven.foto Zondag 25 maart 2018:
Tentoonstelling en stand 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'


Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen in het waterdorp in de Boerderij van het Maximiliaanpark, belichtte een stand de ecologische rol van het kanaal in Brussel: met een grote geïllustreerde kaart, tentoonstelling van de fotowedstrijd 'biodiversiteit' van Natagora, brochures, uitdelen van Klimop.Informatiefiche 'Klimop' >

foto Januari 2018:
Vergaderingen met onze partners


Ter gelegenheid van de start van het project 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel' waren de actoren van de werkgroep (Natagora, Natuurpunt, Bruxelles Nature, Coördinatie Zenne, Bral, de Groene wandeling NOH, ...) uitgenodigd om hun ideeën en kennis te delen waarop het denkproces en de lijn van het project daarna kunnen verderbouwen.


Zaterdag 29 april 2017:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Kennismaking met de stad vanaf het water met speciale aandacht voor de natuur en de biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk en om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht waren er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en was er tijd om over dit boeiende thema te praten en te discussiëren.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Dinsdag 28 juni 2016:
Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors in het hart van de stad


Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners organiseerden bij valavond een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Na deze leerrijke uitwisseling gingen we op het terrein om te tonen hoe industrie en biodiversiteit te verzoenen zijn. We keken ook naar hoe we de rol van de Zenne en het Zennekanaal als ecologische corridor kunnen versterken.

Uitnodiging >

Informatie:
Foto's >

foto Zondag 22 maart 2015:
Wandel- en fietstochten 'Zenne - kanaal - natte gebieden' tussen Brussel en Vilvoorde


Wandel- en fietstochten om de regio’s nog meer samen te brengen rondom onze waterwegen en om mooie ontdekkingen te stimuleren! Tussen Brussel en Vlaanderen is er langs de Zenne en het kanaal over een afstand van een paar kilometer een enorm potentieel. Regelmatig haasten vogelkenners zich er heen om zeldzame soorten te spotten. Een aantal bedrijven aan het kanaal hebben de ontwikkeling van de natuur in hun projecten geïntegreerd en dragen zo hun steentje bij om het kanaal zijn rol van ecologische corridor te laten spelen. Een beetje verder zijn er ter hoogte van Vilvoorde-Watersite mooie fietspaden aangelegd langsheen de Zenne waarvan een oude zijtak heringericht is. Een aangename promenade laat je toe er langs het kanaal te flaneren en een brug speciaal voor fietsers en voetgangers zal weldra het kanaal overspannen. Naar aanleiding van de Wereldwaterdag kon je ‘een duik nemen’ in de Zenne en het kanaal en het potentieel van die waterlopen ontdekken. Een organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, Natagora-Brussel en VZW De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Woensdag 22 mei 2013:
Het Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel


Op werelddag van de biodiversiteit organiseerde Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, in samenwerking met Natagora Brussel, een informatieavond met als thema 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'. Wat is het belang van het kanaal voor de biodiversiteit in de stad? Hoe kunnen we de uitwerking van concrete acties ten voordele van de biodiversiteit in de kanaalzone aanmoedigen? Momenteel worden vele (bouw)projecten uitgevoerd in de kanaalzone. Hierdoor krimpt ook de ruimte die zo broodnodig is voor het behoud van de biodiversiteit steeds verder in. Gelukkig zijn er mooie mogelijkheden om - ook in uw leefomgeving of in uw bedrijf - rijke en onverwachte natuur te creëren of te bewaren.

Uitnodiging >

Presentaties:
Presentatiefolder >

Verslag >

Foto's >